?انتشارات پزشکی نیکان طب?

نماینده انتشارات.
(Lww,Thieme,Springer,mc grow hill wiley.in Iran.)
۶۶۵۸۰۲۲۳-۶۶۵۸۰۲۱۶-۶۶۹۱۵۳۱۶

Instagram.com /nikanteb

http://t.me/nikantebpub
www.nikan-teb.com
Facebook /Nikan teb
Nikantebpub@gmail.com
آدرس :انقلاب جمالزاده جنوبی ،پلاک ۱۴۴،واحد۶،طبقه